Disclaimer

In de disclaimer wordt de gebruiker van mediawijsheiddebat.nl geïnformeerd over waarborgen en risico’s van het gebruik van de website mediawijsheiddebat.nl. Deze website is een initiatief van Mediawijzer.net, Beeld en Geluid, VodafoneZiggo en het Nederlands Debat Instituut.

Over de Mediawijsheid Debat

Mediawijzer.net heeft tot doel om de mediawijsheid van kinderen van 0 tot 18 jaar te bevorderen. Samen met Beeld en Geluid, VodafoneZiggo en het Nederlands Debat Instituut ligt tijdens het Mediawijsheid Debat de focus op jongeren van 12 t/m 15 jaar en hun docenten.

Gebruik van informatie

Gebruik van enige informatie verkregen middels de website van Mediawijzer.net en andere daarmee gelieerde websites gebeurt voor risico van de gebruiker. Mediawijzer.net spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content en informatie waarnaar wordt verwezen en waarin mediawijsheiddebat.nl als portal fungeert en informatie die wordt verstrekt in haar rol als dienstverlener volledig en juist is. Mediawijzer.net kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels haar websites gevonden wordt.

Klachten en opmerkingen

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar info@mediawijzer.net.

Aansprakelijkheid

Mediawijzer.net en de aan haar gelieerde organisaties aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van de site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Het technisch functioneren van de kabel- en breedbandverbindingen en connectiviteit vallen onder het risico van de exploitant van de kabel- respectievelijk breedbandverbinding en connectiviteit. Mediawijzer.net aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier en/of connectiviteitsleverancier. Mediawijzer.net vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten en/of producten van Mediawijzer.net en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de sites welke door Mediawijzer.net en haar partners worden beheerd en ontwikkeld.

Tevens is Mediawijzer.net niet aansprakelijkheid voor eventuele virussen op de website of de servers van Mediawijzer.net die de informatie toegankelijk maken. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Mediawijzer.net in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van sites welke door Mediawijzer.net worden ontwikkeld of beheerd, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Initiatiefnemers